Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

23:48

 

CÔNG ĐOÀN ……………………………………           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……………………                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 
                                                                                            Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200 

 

 

 

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN  ……………………………………………

LẦN THỨ ……………NHIỆM KỲ ………….

( nếu là đại hội đại biểu mới dùng)

- Trên cơ sở hồ sơ do Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn ………………. …………………………….. lần thứ ………… cung cấp.

- Ban thẩm tra tư cách Đại biểu xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu như sau:

1. Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………. đ/c.

Trong đó:

- Đại biểu đương nhiên là: ………… đ/c = ………..%

- Đại biểu bầu từ cơ sở: ………… đ/c = ………..%

- Đại biểu chỉ định là: ………… đ/c = ………..%

- Đại biểu nữ là: ………… đ/c = ………..%

2. Về độ tuổi:

- Tuổi trung bình là …………. tuổi

- Tuổi thấp nhất là: …………. tuổi

- Tuổi cao nhất là: …………. tuổi

3. Về trình độ:

* Trình độ văn hoá:

Tốt nghiệp PTTH: ………… đ/c = ………..%

* Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ: ………… đ/c = ………..%     – Đại học: ………… đ/c = ………..%

- Cao đẳng: ………… đ/c = ………..%  – Trung cấp: ………… đ/c = ………..%

                                                          – Sơ cấp: ………… đ/c = ………..%

* Trình độ lý luận chính trị:

- Cao cấp: ………… đ/c = ………..%    – Đại học: ………… đ/c = ………..%

- Trung cấp: ………… đ/c = ………..% – Sơ cấp: ………… đ/c = ………..%

4. Tổng số đại biểu là Đảng viên:

- Đại biểu là uỷ viên BCH Công đoàn các cấp ………… đ/c = ………..%

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn ……………………………………, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn và kết quả thẩm tra. Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo:

Tính đến …….. giờ ……. ngày …… tháng ……. năm ………… có …………. đ/c trên tổng số …………… đại biểu được triệu tập (= ………%) đại biểu đủ tư cách dự Đại hội.

Đại biểu vắng mặt là: ……….. đ/c; có lý do: ………… không có lý do: ………..

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu vẫn tiếp tục làm việc. Đại biểu nào có ý kiến hoặc có phát hiện gì mới về tư cách đại biểu xin trực tiếp gặp hoặc trao đổi bằng văn bản gửi cho Đoàn Chủ tịch hoặc Ban thẩm tra tư cách đại biểu để xác minh làm rõ.

 

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thuviengiadinh.com

Các bài viết khác

Mẫu Hợp đồng thử việc

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Mẫu tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Kỹ năng viết tờ trình

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

Chia sẻ:

About admin

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Chăm sóc gia đình
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình