Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI  ……………………………………………

NHIỆM KỲ ………………………………

 

* Thời gian: 1/2 ngày, từ ….giờ …, ngày ……./……./200…

* Địa điểm: Tại Hội trường;

NGƯỜI GIỚI THIỆU

NGƯỜI THỰC HIỆN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

 

Đ/c

– Văn nghệ đầu giờ (3-5 tiết mục)  
 

Đ/c

– Chào cờ: (Hát Quốc ca)

Đã đến giờ tiến hành đại hội, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, cùng toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! …………….

Thôi – Xin cám ơn các đồng chí

Lên bục
 

Đ/c

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội

Thực hiện Điều lệ Công đoàn, được sự đồng ý của Công đoàn viên chức TP Hải Phòng; Đảng uỷ (….Chi bộ ) hôm nay Công đoàn cơ quan long trọng tổ chức đại hội ………………., nhiệm kỳ …………………….

* Về dự đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu có:

1. Đ/c ……………………………………………….

2. Đ/c ……………………………………………….

          3. Đ/c ……………………………………………….

Và đại biểu chính thức của đại hội, đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

 

Kính thưa đại hội!

Với những lý do đó, thay mặt Ban tổ chức đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội Công đoàn nhiềm kỳ …………

Xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Lên bục
 

 

Kính thưa đại hội !

– Để điều hành đại hội, đề nghị đại hội bầu Đoàn Chủ tịch:

+ Ban tổ chức dự kiến Đoàn Chủ tịch số lượng …..đ/c:

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

ơ

ơXin ý kiến đại hội?

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch là ….cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch đại hội là ….đ/c).

 

* BTC dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các đ/c sau:

Xin ý kiến đại hội?

+ Đại biểu nào nhất trí danh sách các đ/c trên cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã nhất trí Đoàn Chủ tịch đại hội là ….đ/c có tên trên).

 

Kính thưa đại hội !

 Để giúp đại hội tổng hợp tình hình đại biểu và giải quyết các vấn đề liên quan đến tư cách Đoàn đại biểu, đề nghị đại hội bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. ( Nếu là Đaị Hội đại biểu)

+ Ban tổ chức đại hội dự kiến Ban kiểm tra tư cách đại biểu số lượng gồm: ( Nếu là Đaị Hội đại biểu)

 

Xin ý kiến đại hội?

+ Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu). ( Nếu là Đaị Hội đại biểu)

 

Sau đây xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành đại hội, mời Ban thẩm tra tư cách đại biểu bắt đầu làm việc

 
 

Đ/c

Kính thưa đại hội!

Để giúp Đoàn Chủ tịch ghi chép biên bản và soạn thảo Nghị quyết đại hội, Đoàn Chủ tịch chỉ định …. đ/c tham gia Đoàn Thư ký gồm:

Mời đoàn Thư ký lên làm việc

Tại chỗ
 

Đ/c

Kính thưa đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội tôi xin thông qua chương trình đại hội.

(Có chương trình Đại hội riêng)

Lên bục
 

Đ/c

Kính thưa đại hội .

Tiếp theo chương trình đại hội, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………………………………………………….
…………………………………………………….. lên trình bầy báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ………………..

Xin kính mời đồng chí

Lên bục
 

Đ/c

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu:

Kính thưa đại hội. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đ/c …………………………………………. Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Xin kính mời đ/c ( Nếu là Đaị Hội đại biểu)

 

Lên bục
 

Đ/c

Điều hành tham luận:

Vừa qua đại hội đã nghe được toàn văn báo cáo kết quả công tác Công đoàn, ……………… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm …………….. do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bầy.

Để làm rõ hơn những kết quả đã làm được cũng như tìm ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ ………………………….. Sau đây xin kính mời các ý kiến tham luận của các đại biểu về dự đại hội. Trước tiên, xin giới thiệu ý kiến tham luận của …………………

Giíi thiÖu vµ kÝnh mêi l·nh ®¹o C«ng ®oµn cấp trênvµ §¶ng uû.. – Ban gi¸m phát biểu chỉ đạo Đại hội…………………

“Kính thưa đại hội, trong thời gian qua công tác Công đoàn của ………….. luôn đón nhận được sự quan tâm của ——— , hôm nay về dự và chỉ đạo đại hội, Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………………………………………………………..

 lên phát biểu ý kiến với đại hội. Xin kính mời đ/c”.

Mời Đảng uỷ – BGĐ thì giớii thiệu tương tự như mời l•nh đạo Công Đoàn

* Tiếp thu ý kiến chỉ đạo:

“Kính thưa đại hội.

Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c ………………………………………………………….. và ………………………………………………………………. thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội và cán bộ, đoàn viên …………………………………………… xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đòng chí, mong rằng trong thời gian tới tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của ———————— và Đảng uỷ – BGĐ.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ các đ/c”

Tại chỗ hoặc lên bục
 

Đ/c

Trình bầy đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn ………… nhiệm kỳ…………………..; Giới thiệu nhân sự, thống nhất danh sách (Có đề án riêng; trước khi trình bầy đề án, thì công bố hết nhiệm kỳ của BCH Công đoàn…) Lên bục
 

Đ/c

Bầu Ban kiểm phiếu:

Kính thưa đại hội, để giúp đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn …………… đảm bảo nguyên tắc, điều lệ Công đoàn, đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch đại hội dự kiến Ban kiểm phiếu có số lượng là…………. đ/c:

Xin ý kiến đại hội?

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã nhất trí số lượng Ban kiểm phiếu).

* Đoàn Chủ tịch đại hội dự kiến Ban kiểm phiếu…… có tên sau:

Xin ý kiến đại hội?

+ Đại biểu nào nhất trí danh sách các đ/c trên cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã nhất trí Ban kiểm phiếu đại hội là ….đ/c có tên trên).

Xin mời BKP tiến hành làm phiếu bầu.

 
§/c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c

 

 

 

Ban kiÓm phiÕu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa đại hội. Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c …………………. Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn thể lệ bầu cử.

Xin kính mời đ/c

Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn phiếu bầu BCH Công đoàn ………………….. tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu (Có hướng dẫn thể lệ bầu cử riêng).

Tổ chức khen thưởng, tặng, hoa, quà cho cỏc đ/c thụi khụng tham gia BCH : (Nếu có)

Kính thưa đại hội, trong ……………….. qua công tác Công đoàn của ………………. đạt được những kết quả đáng khích lệ, Công đoàn ……………. được ———– tặng ——–.

Sau đây tôi xin công bố các quyết định khen thưởng

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu BCH Công đoàn nhiệm kỳ …………………………………………………………..

“Tiếp theo chương trình xin giới thiệu đ/c ……………………………………………, Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu – Mời đ/c”

 

Mời BCH Công đoàn ………………………………… khoá mới ra mắt đại hội.

Thay mặt BCH Công đoàn ……………………………… khoá mới phát biểu cảm tưởng:

Kính thưa đại hội. Được sự tín nhiệm của đại hội đ• bầu chúng tôi vào BCH Công đoàn …………………….. nhiệm kỳ………………………………………, thay mặt BCH Công đoàn ……………………………. xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đ/c. Chúng tôi xin hứa đoàn kết, năng động sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của CĐ. cấp trên, Đảng uỷ – BGĐ ……………………………………….., sự ủng hộ của các Ban, nghành, đoàn thể và toàn thể đoàn viên trong cơ quan.

  Xin trân trọng cảm ơn.

Giới thiệu đại diện Đoàn Thư ký đại hội lên trình bầy dự thảo Nghị quyết đại hội: (Có thể điều hành thông qua một số chỉ tiêu lớn, sau đó mới mời thư ký lên trình bầy dự thảo Nghị quyết).

Kính thưa đại hội. Tiếp theo chương trình tôi xin mời thư ký lên trình bầy dự thảo Nghị quyết đại hội. Xin mời đ/c

– Điều hành thông qua Nghị quyết: (Điều hành thông qua 1 lần toàn văn dự thảo Nghị quyết).

“Kính thưa đại hội, vừa qua đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội, sau đây Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội”.

+ Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác

(Như vậy đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, xin cảm ơn đại hội (vỗ tay)

 

 

 

– Chào cờ, bế mạc (không hát)

Kính thưa đại hội.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đại hội Công đoàn cơ quan ……………………..đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, nhiệm kỳ ……………………….., xây dựng phương hướng ………………………….. nhiệm vụ, nhiệm kỳ …………………………………… và bầu BCH Công đoàn ………………………………. gồm ………….. đ/c.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch đại hội và toàn thể …………… đoàn viên Công đoàn xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn——-), Đảng uỷ – BGĐ………………….,………………………………., sự nỗ lực của toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn ………………………………. Sự quan tâm ủng hộ đó đã tạo lên thành công của đại hội hôm nay.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ các đ/c đại biểu; mong rằng trong thời gian tới tiếp tục được đón nhận những tình cảm tốt đẹp đó.

Xin tuyên bố bế mạc đại hội.

Xin kính mời các vị đại biểu và toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! (Không hát)

Thôi, xin kính mời các đồng chí nghỉ

ôc

Thuviengiadinh.com

Be the first to comment on "Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*