Mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới theo 4 nội dung hướng dẫn 07

13:05

Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2011

ĐẢNG BỘ…………………….                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:…………………….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011

Họ và tên đảng viên: ………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………

Sinh hoạt ở chi bộ:……………………………………………………………………..…

 

(nếu là đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời ghi thêm nơi sinh hoạt chính thức chi bộ,

đảng bộ:……………………………………………………………………….………)

I/ Đảng viên tự kiểm điểm: Theo 4 nội dung Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW

ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

1 – Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2 – Về phẩm chất đạo đức lối sống:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3 – Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Advertisement

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II/ Đảng viên tự xếp loại :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người viết bản tự kiểm điểm

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                     

 

II/ Ý kiến nhận xét của Chi bộ và kết quả xếp loại chất lượng:

1. Ý kiến nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả xếp loại đảng viên của chi bộ:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

T/M CHI BỘ

                                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..…………………………………

 

                                                                                      Xác nhận của cấp ủy cơ sở

T/M Đảng ủy ……

Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2011

Theo Thuviengiadinh.com
Các bài viết khác

Mẫu Hợp đồng thử việc

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Mẫu tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Kỹ năng viết tờ trình

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

Chia sẻ:

About admin

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Chăm sóc gia đình
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình