Mẫu tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

14:17

                                                                                   Tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 6-HHĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI

Đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

                       Kính gửi: Chi bộ……………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………..,  sinh ngày: ……………………………….

Ngày vào Đảng: …………………., công nhận hính thức ngày: ………………….

Ngày ghi trong quyết định kết nạp…………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………..

Đang sinh hoạt tại………………………………………………………………………..

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ……. năm trong tổ chức Đảng, tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng theo quy định tại điểm 48.3 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.

                                                                                          …………, ngày …….tháng…..năm 2013     

                                                                                                                                            Người khai

                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên)


                                                                           

 

XÉT ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: ……………………………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………………..

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………………, ngày …  tháng ….. năm ……….

T/M ĐẢNG ỦY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

               

ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:  ……………………………………..

Đề nghị tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………...

 

……………, ngày…..tháng … năm ………

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Các bài viết khác

Mẫu Hợp đồng thử việc

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Kỹ năng viết tờ trình

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản bầu BCH Công đoàn

Chia sẻ:

About admin

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Chăm sóc gia đình
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình