Phiếu xin ý kiến nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

13:29

Đảng bộ ………                                    Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ ………………..

…,  ngày …. tháng …..  năm 2009

Phiếu xin ý kiến

Nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Thực hiện Công văn ……..ngày ….của Ban tổ chức …….về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và kiểm điểm cán bộ năm 2009.

Đảng bộ cơ quan ….trân trọng đề nghị Chi bộ khu dân cư, Đảng bộ xã (phường, thị trấn) nhận xét đối với đồng chí …………………………chức vụ………………….., đơn vị công tác………………………….hiện đang tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú.

Nội dung nhận xét đề nghị nêu rõ ưu, khuyết điểm của bản thân đảng viên.

T/M Cấp uỷ

Bí thư

Nhận xét của chi bộ nơi cư trú:

……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…Ngày……tháng……năm……

T/M Chi uỷ

(Ký ghi rõ họ tên)

  1. Xác nhận của Đảng uỷ xã, phường, thị trấn:

……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày …..tháng……năm……

T/M Đảng uỷ

http://Thuviengiadinh.com

Các bài viết khác

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Qui trình xét kết nạp đảng viên

Mẫu phiếu đảng viên

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp đảng viên mới

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Tham luận tại đại hội Đảng bộ chủ đề Đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015

Tham luận tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Mẫu đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng (dành cho đảng viên)

Chia sẻ:

About admin

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Chăm sóc gia đình
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình