giấy giới thiệu người vào đảng

No Picture

Qui trình xét kết nạp đảng viên

QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 1. CÁC CĂN CỨ –         Điều 4 – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) –         Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành…


No Picture

Mẫu giấy giới thiệu cử đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Đảng bộ ………                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………………                    ……..ngày, …..tháng……năm…… Số : ……GT/….                            GIẤY GIỚI THIỆU             (Có giá trị đến ngày …..tháng….năm….)   Kính gửi : – Đảng uỷ (hoặc chi uỷ) cơ…


No Picture

Mẫu hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Đảng cộng sản việt nam   Đơn xin vào đảng   Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….       Đảng uỷ: ………………………………………………………………….   Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ….. tháng …… năm …….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………… Quê…