hồ sơ kết nạp đảng viên mới

No Picture

Mẫu hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Đảng cộng sản việt nam   Đơn xin vào đảng   Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….       Đảng uỷ: ………………………………………………………………….   Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ….. tháng …… năm …….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………… Quê…