mẫu báo cáo thành tích đảng viên

No Picture

Mẫu báo cáo thành tích Chi bộ

   Đảng bộ cơ quan ……… Đảng cộng sản việt nam Chi bộ …………….                                               …….., ngày ….. tháng…….  năm 2009. BÁO CÁO THÀNH TÍCH                            Chi bộ ……. năm 2009                                                    Dưới sự…