phiếu bầu ban thanh tra nhân dân

No Picture

Biên bản bầu cử Ban thanh tra nhân dân

Tên đơn vị                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội nghị cán bộ – Công chức                              …